top of page

תחומי פעילות

ייעוץ

ייעוץ ומתן פתרונות הנדסיים ופרקטים לבעיות וקשיים הנוצרים במהלך הפרויקטים, הנותנים ערך מוסף גדול מאוד למזמין העבודה הן מבחינה פיננסית והן מבחינת לוחות זמנים וקידום הפרויקט.

ליווי תהליכי רישוי

ליווי תהליכי קבלת היתר, טופס 4, תעודת גמר, תיאומים מול הרשויות השונות וכו'.

ליווי הקבלן והמתכננים הנדרשים עד לקבלת ההליך הנדרש.

פיקוח על הביצוע

פיקוח על ביצוע הפרויקטים והטמעת תהליכי עבודה נכונים עבור כל פרויקט, בהתאם לפרוגרמה הנדרשת.

ניהול תכנון

ניהול כלל מתכנני הפרויקט בכל שלבי הביצוע.

תכנון טוב צריך להיות מחובר לצרכי היזם והמזמין, מתאים לאילוצי ולצרכי הביצוע, תוך מתן ערך מוסף לשלבי הביצוע אשר יגיעו בהמשך.

ניהול תכנון

ניהול תכנון

ניהול תכנון

מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןההמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון 

פיקוח על הביצוע

פיקוח על הביצוע

פיקוח על הביצוע

מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןההמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון 

ליווי תהליכי רישוי

ליווי תהליך רישוי

ליווי תהליכי רישוי

מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןההמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון 

ייעוץ

ייעוץ

ייעוץ

מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנוןמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנוןההמידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון מידע נוסף על ניהול תכנון 

bottom of page